Förkortningar

BFS Branschföreningen för Storköksleverantörer

BFSN  Branschföreningen för Storköksleverantörer i Norge

CEN European Committee for Standardization

CENELEC  European Committee for Elechtrotechnical Standardization

CESA Catering Equipment Suppliers' Association

CFSP Certified Food Service Professional Programme

DID Detergents Ingredients Database

DLF Dagligvaruleverantörers Förbund

ECHA European Chemicals Agency

EFCEM  European Federation of Catering Equipment Manufacturers

KTF Kemisk Tekniska Företagen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RoHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment

SCB  Statistiska Centralbyrån

SIS Svenska Institutet för Standarder

SEK Svensk Elstandard

SKL Sveriges Kommuner och Landsting

TK Teknisk kommitté

WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment

WG Working Group