Förbättrat energibeteende i storkök genom digitalt stöd med mätning och återkoppling

I storkök används mycket el och höga effekter. Göteborgs Stad Lokalförvaltning har i en förstudie undersökt möjligheter att spara el genom att med hjälp av digitalt stöd och återkoppling skapa förbättrat energibeteende hos kökspersonal. Studien innefattar bland annat referenskök, förslag på mätstruktur och intervjuer med köksmästare. Studien har resulterat i en rapport.

Energimyndigheten: Webbutbildning för restauranger och hotell som vill bli energismarta

Energimyndighetens nya webbutbildningar om energieffektivisering är framtagna både för företag som vill börja se över sin energianvändning och för företag som varit med ett tag. Utbildningen ger tips, övningar och kunskap på ett lättsamt och lekfullt sätt och som deltagare kan man gå utbildningen när och var man vill. De första två utbildningarna i serien är ENERGISMART restaurang och ENERGISMART hotell.

EPREL: Europeisk databas för energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) kommer att finnas på plats den 1 januari 2019. Det kommer vara obligatoriskt för leverantörer, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om energimärkta produkter. Information kommer att vara tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU och Norge.

Svenskt Näringslivs rapport: Greenwash? En analys av svenska miljöskatters effektivitet

Svenskt Näringsliv har gett Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att ta fram en rapport gällande styrmedel i miljöpolitiken med avseende på framförallt effektivitet. I uppdraget har det ingått att granska punktskatter som införts med miljöargument, t.ex. den s.k. kemikalieskatten som drabbar några elektriska produkter i vår bransch.

Naturvårdsverket: Uppdaterad information om fluorerade växthusgaser

Naturvårdsverket har nyligen uppdaterat sin information om fluorerade växthusgaser: Vägledning, lagstiftning, begrepp och bakgrund. Från och med den 1 januari 2020 ska användning av fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 2 500 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer vara förbjuden.

EU-kommissionen: Lista över harmoniserade standarder - anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

Kommissionen har publicerat ett meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Där offentliggörs titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering.

KemI: Förslag till begränsning av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

Kemikalieinspektionen föreslår att mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) ska begränsas i elektrisk och elektronisk utrustning. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och en del av ämnena verkar uppfylla kriterierna för att vara persistenta, bioackumulerande och toxiska. KemI har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om att införa begränsningen inom EUs RoHS-direktiv, som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön. Mellankedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bl.a. elektronik, främst i sladdar av PVC-plast i elektrisk och elektronisk utrustning.

MSB: Föreskrifter om gasapparater upphävs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelar att Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater upphör att gälla den 21 april. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (gasapparatdirektivet) ska tillämpas fullt ut från den 21 april 2018.