Regeringen: Kemikalieskatten höjs

Regeringen har idag den 10 april presenterat sin vårändringsbudget för riksdagen. Där föreslås höjda miljöskatter för att finansiera andra satsningar. Bland dessa miljöskatter ligger förslaget om höjning av den s.k. kemikalieskatten (d.v.s. skatt på elektriska och elektroniska produkter) kvar, trots att berörda remissinstanser i den nyligen genomförda remissomgången “sågar” förslaget.

BFS vägledning: Återvinningsgrad, återvinningsbar, förnybar etc.

BFS har sammanställt en vägledning vars syfte är att råda bot på begreppsförvirring och bringa reda i terminologin som företagen stöter på t.ex. i kontakt med kunder. Medlemsföretagen rekommenderas att med stöd av vägledningen be kund, som t.ex. ställer krav på “produktens återvinningsgrad”, att förtydliga vad som egentligen efterfrågas. Annars riskerar frågan att tolkas olika och svaren att redovisas på helt olika sätt och därmed bli ojämförbara. Som utgångspunkt bör de definitioner som används i relevant lagstiftning tillämpas.

KemI: Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier i varor

Kemikalieinspektionen har genomfört ett tillsynsprojekt för att kontrollera att företag ger information om innehåll av vissa farliga ämnen i varor. Det visade sig att många företag inte känner till skyldigheten att lämna information - i det här fallet till konsumenter. Informationsskyldigheten gäller dock även företag som säljer till yrkesmässigt verksamma kunder. Detta gäller om produkten innehåller “särskilt farliga ämnen” som finns på EU:s kandidatförteckning till Reach-förordningen. Det kan gälla t.ex. bly, ftalater och kortkedjiga klorparaffiner.

Bra Miljöval: Reviderade miljömärkningskriterier för butiker

Bra Miljöval har publicerat reviderade kriterier för butiker. En butik märkt med Bra Miljöval bidrar med att fasa ut miljöskadliga kemikalier, dels genom butikens sortiment och dels genom att endast miljömärkta städkemikalier används i butiken, och med mindre påverkan på miljö och klimat bland annat genom att minska energianvändningen och mängden osorterat avfall.

KTF Utbildning: Afterwork-seminarium om mikroplast

Kansliets gemensamma utbildningsportal KTF Utbildning arrangerar ett afterwork-seminarium den 23 april kl. 15-18, då KTF och IKEM tillsammans reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Eventuellt skulle det förslag till reglering av mikroplaster som den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA föreslår kunna påverka också ett och annat BFS-företag.

Kommissionen: Förbud mot fyra mjukgörande ftalater i varor/elektriska produkter

Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor fr.o.m. den 8 juli 2020. Förbudet finns i EUs kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP. Från den 22 juli 2019 regleras de fyra ftalaterna också enligt RoHS-direktivet, som gäller elektriska och elektroniska produkter.

Finansdepartementets remiss: Höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring, men också höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. BFS finns med som remissinstans med möjlighet att lämna synpunkter redan senast den 6 mars.

BFS' webbplats är uppdaterad med information om EEPLIANT, ekodesign och energimärkning av kylprodukter

På BFS’ webbplats under fliken Viktig lagstiftning finns nu omfattande information med länkar om EEPLIANT, ekodesign och energimärkning, marknadskontroll m.m. samt om alla produktgrupper som omfattas av kraven och med alla förordningar.