Miljödepartementet: Förordning om ändring i förordning om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Regeringen har utfärdat en förordning (SFS 2019:557) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Det här gäller alltså reglerna om begränsning av farliga ämnen enligt RoHS-direktivet (Restriction of hazardous substances) och tillämpningen vad gäller reservdelar för reparation, återanvändning etc.

Energimyndigheten: Branschmöte om reviderad energimärkning

Energimyndigheten bjuder in till branschmöte på temat Övergången till den reviderade energimärkningen och EU-projektet Label 2020. EU-länderna har gemensamt beslutat att den nuvarande energimärkningen med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till G allteftersom ska ändras och ersättas av skalan A till G.

Nordiska ministerrådet efterfrågar EU-mål för cirkulära elektriska produkter

Elektriska och elektroniska produkter borde vara EU:s nästa stora fokusområde för att etablera en cirkulär ekonomi menar Nordiska ministerrådet. I en ny rapport skriver organisationen att EU borde sätta ett mål för återvunnen plast i elektriska och elektroniska produkter, likt det mål för återvunnen plast i förpackningar som implementerades som en del av EU:s plaststrategi under 2018.

EFCEM-webinar 5/9: Vad måste göras för att leva upp till energimärknings- och ekodesignkrav för professionell kyla?

BFS’ europeiska branschorganisation EFCEM arrangerar i samverkan med PROSAFE Europe (Product Safety Forum of Europe) ett webinar den 5 september med titeln “What suppliers must do to comply with energy label and eco-design regulations for professional refrigerated storage cabinets - A free and authoritative webinar with Q&A, by EU market surveillance authority professionals workning with EFCEM”.

RoHS-direktivet: Ändringar införda i KemIs föreskrifter

De senaste ändringarna i EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2019:2) om ändring i grundföreskriften KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna finns i 9 kap. 3 § och gäller undantag från föreskrifterna.

Riksdagen: Kemikalieskatten (elektronikskatten) höjs

Den 18 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2019. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster. Det innebär att den s.k. Kemikalieskatten höjs. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019. Kemikalieskatten är alltså den skatt som gäller “kemikalier i viss elektronik”, där olyckligtvis viss utrustning för storkök drabbas.