RoHS-direktivet: Ändringar införda i KemIs föreskrifter

De senaste ändringarna i EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2019:2) om ändring i grundföreskriften KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna finns i 9 kap. 3 § och gäller undantag från föreskrifterna.

Riksdagen: Kemikalieskatten (elektronikskatten) höjs

Den 18 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2019. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster. Det innebär att den s.k. Kemikalieskatten höjs. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019. Kemikalieskatten är alltså den skatt som gäller “kemikalier i viss elektronik”, där olyckligtvis viss utrustning för storkök drabbas.

Strategiska innovationsprogrammet RE:Source söker nya cirkulära lösningar

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source söker nya cirkulära lösningar och öppnar nu årets stora utlysning. Upp till 30 miljoner kronor finns att söka. Lösningarna kan handla om allt från utformning av materialeffektiva produkter och tjänster till återföring av materialresurser från kasserade produkter och avfall.

Regeringen: Kemikalieskatten höjs

Regeringen har idag den 10 april presenterat sin vårändringsbudget för riksdagen. Där föreslås höjda miljöskatter för att finansiera andra satsningar. Bland dessa miljöskatter ligger förslaget om höjning av den s.k. kemikalieskatten (d.v.s. skatt på elektriska och elektroniska produkter) kvar, trots att berörda remissinstanser i den nyligen genomförda remissomgången “sågar” förslaget.

BFS vägledning: Återvinningsgrad, återvinningsbar, förnybar etc.

BFS har sammanställt en vägledning vars syfte är att råda bot på begreppsförvirring och bringa reda i terminologin som företagen stöter på t.ex. i kontakt med kunder. Medlemsföretagen rekommenderas att med stöd av vägledningen be kund, som t.ex. ställer krav på “produktens återvinningsgrad”, att förtydliga vad som egentligen efterfrågas. Annars riskerar frågan att tolkas olika och svaren att redovisas på helt olika sätt och därmed bli ojämförbara. Som utgångspunkt bör de definitioner som används i relevant lagstiftning tillämpas.

KemI: Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier i varor

Kemikalieinspektionen har genomfört ett tillsynsprojekt för att kontrollera att företag ger information om innehåll av vissa farliga ämnen i varor. Det visade sig att många företag inte känner till skyldigheten att lämna information - i det här fallet till konsumenter. Informationsskyldigheten gäller dock även företag som säljer till yrkesmässigt verksamma kunder. Detta gäller om produkten innehåller “särskilt farliga ämnen” som finns på EU:s kandidatförteckning till Reach-förordningen. Det kan gälla t.ex. bly, ftalater och kortkedjiga klorparaffiner.