KemI-rapport: Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp

 

Kemikalieinspektionen har publicerat en rapport nr 7/16 från ett regeringsuppdrag: Vägen till giftfria och resurseffektiva kretslopp - en strategi för arbetet i EU och internationellt inom kemikalielagstiftningen.

KemI skriver bl.a.: "Företag, kommuner, offentliga institutioner och i vissa fall även privatpersoner kan agera genom att ställa krav på leverantörer av kemiska produkter, råmaterial eller varor, och genom att välja bort sådant som kan innebära risker även om regelverket inte ställer direkta krav". KemI anser också att information om kemiska ämnen behöver följa med produkter genom hela livscykeln, ända till återvinning och skrotning. En annan slutsats är att avfalls- och kemikalielagar behöver utvecklas parallellt för att öka materialåtervinningen utan skadliga kemikalier.

Läs mer på KemIs webbplats >>

Rapporten hämtas här >>