Miljö- och energidepartementet: Remiss om förbud mot ftalater i elektronik

Remissförslaget innebär att elektrisk och elektronisk utrustning inte får släppas ut på marknaden om den innehåller mer än 0.1% av någon av fyra ftalater (DEHP, BBP, DBP eller DIBP). Förslaget genomför en ändring i RoHS-direktivet.

Listan i RoHS-direktivet över förbjudna ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning har genom direktiv (EU) 2015/863 utvidgats till att gälla även för vissa ftalater. Från och med den 22 juli 2019 får inte elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller mer än 0.1% di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), butylbensylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) eller diisobutylftalat (DIBP) släppas ut på marknaden.

För att genomföra ändringarna i direktivet i svensk rätt bör dessa tas in i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Förordningsändringen bör träda ikraft den 22 juli 2019. Förbudet gäller endast för produkter som släpps ut på marknaden efter det att förbudet trätt ikraft. Förbudet träffar därför främst tillverkare och importörer av elektrisk och elektronisk utrustning.

Remissförslaget skickas i mejl till BFS' tekniska kommitté. Senast den 1 november ska departementet ha eventuella synpunkter. Eftersom förslaget innebär att ett EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning finns inga större möjligheter att påverka förslaget, men det kan finnas skäl att kontrollera att reglerna uttryckts korrekt i den svenska förordningen. Kommentarer till BFS-kansliet senast den 27 oktober.