AV-remiss: Föreskrifter om maskiner

Arbetsmiljöverket (AV) har haft ett förslag till föreskrifter om maskiner ute på remiss med deadline den 25/8. Tyvärr har AV missat att skicka remissförslaget till BFS, men vi har beviljats förlängd remisstid. För att nu hinna lämna ett BFS-yttrande i tid ber vi om era synpunkter till kansliets Ulrika Flodberg senast den 8 september.

Här är remissen >>

Här är länk till AFS 2008:3, som ändras och som remissförslaget hänvisar till >>

Bakgrunden till förslaget är att AV haft i uppdrag att se över vilka bestämmelser i AVs föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner som bör vara förenade med sanktionsavgift. Nuvarande sanktionsavgift träffar enbart tillverkare och enbart tillverkare av relativt få maskiner. Eftersom ett bakomliggande motiv till sanktionsavgift är att motverka osund konkurrens är det en fördel om en avgift kan riktas mot fler ekonomiska aktörer och kan gälla brister oavsett vilka maskiner det gäller.

Förslag - utdrag

Förslaget beskriver krav för tillverkaren och dennes representant samt krav för distributörer.

Förslaget innebär för tillverkaren och dennes representant att sanktionsavgift kopplad till kravet på att en försäkran om överensstämmelse för maskinen finns upprättad och medföljer maskinen enligt 6§e) utökas till att omfatta alla maskiner.

Förslaget innebär också att tillverkaren eller dennes representant kan få en sanktionsavgift om de släpper ut en maskin på marknaden eller tar den i drift utan att uppfylla krav enligt 6§c) t.ex. tillhandahåller en bruksanvisning till maskinen.

Krav som förenas med sanktionsavgift är att distributören vid tillhandahållande eller idrifttagande av en maskin ska kontrollera bl.a. att maskinen åtföljs av bruksanvisningen översatt till svenska och att en försäkran om överensstämmelse medföljer maskinen.

Konsekvenser

Införandet av sanktionsavgifter som omfattar alla maskiner som släpps ut på den svenska marknaden, eller tas i drift där, samt att alla ekonomiska aktörer omfattas, bör vara gynnsamt för alla seriösa företag som uppfyller sina förpliktelser. Sanktionsavgifterna kommer att motverka osund konkurrens genom att göra det kostsamt för de som släpper ut maskiner utan medföljande försäkran om överensstämmelse, svensk bruksanvisning eller mätt märkning, på marknaden.