AV-remiss om maskinföreskrifter: BFS-yttrande

BFS har lämnat synpunkter på Arbetsmiljöverkets (AV) förslag till ändring i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3). Förslaget innebär en skärpning vad gäller sanktionsavgifter bl.a. för att motverka osund konkurrens. BFS är positiva till principen, men trycker på vikten av en väl fungerande tillsyn om ändringen ska få avsedd effekt.

Läs BFS' remissyttrande >>

Remissförslaget från AV >>