Stöd till BFS-medlemmar att uppfylla kraven för varor i kemikalielagstiftningen Reach

Kemikalielagstiftningen Reach ställer krav, inte bara på kemiska produkter, utan också på kemiskt innehåll i varor. Det betyder att även BFS-företagen, med sin storköksutrustning, måste leva upp till kraven. Om en vara eller någon av komponenterna innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen (Artikel 33 i Reach-förordningen) ska leverantören lämna information om detta till mottagaren så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Det här är inte helt lätt, varför BFS-kansliet har hjälpmedel för medlemmarna för att underlätta för dem att leva upp till lagkravet.

För några år sedan gjorde BFS-kansliet en lathund för BFS-medlemmarna till hjälp i användningen av Kemikalieinspektionens sökverktyg varuguiden. Lathunden är nu uppdaterad med anledning av att den europeiska kemikaliemyndighetens ECHA har uppdaterat den s.k. kandidatförteckningen några gånger de senaste åren. Genom att söka i Varuguiden kan man få ett hum om i vilken typ av material eller produkt ett kemiskt ämne kan tänkas förekomma. Många, men inte alla kandidatlisteämnen, finns i Varuguiden. BFS' lathund har gjort en del av jobbet åt BFS-medlemmarna och listat ämnen och tänkbar förekomst som kan vara rimlig för vår bransch.

Vid samma tidpunkt för några år sedan gjorde BFS-kansliet också en brevmall, som BFS-medlemmarna kan använda i sin kommunikation bakåt i leverantörskedjan för att få information om kandidatlisteämnen finns i olika komponenter. Även i brevet finns en lista över kandidatlisteämnen, som det kan vara rimligt att fråga om. Det här tillvägagångssättet rekommenderades vid ett möte med Kemikalieinspektionen för att i någon mån underlätta också för komponentleverantörerna att uppfylla sina skyldigheter att informera kunden. Ju mer fokuserade frågor man ställer, desto bättre svar kan man förväntas få. Kom också ihåg att dokumentera allt vad ni gör för att leva upp till kravet i Reach! Det är viktigt även om man inte lyckats få fram fullständig information - för den händelse myndigheten kommer på inspektion.

Brevmallen och lathunden finns på medlemssidan under fliken branschrekommendationer och är markerade med Uppdaterad i rött>>