”Reach-krav för varor är omöjliga att uppfylla”

Inom 45 dagar ska en konsument kunna få reda på om en vara (ett klädesplagg, en bil, en nappflaska och förpackningsmaterial) innehåller något av de särskilt farliga ämnena som tas upp på ECHAs kandidatförteckning. Du som företagare skyldig att lämna motsvarande information om säker användning till återförsäljare och yrkesmässiga användare vid leverans.

Förra hösten slog Europadomstolen fast att den haltgräns på 0,1 viktprocent som gäller, ska räknas på varje delkomponent av varan och inte på hela varans vikt. I leverantörskedjor med många aktörer blir det minst sagt en utmaning att ha full kontroll över vad materialen innehåller och kandidatlistan utökas med fler ämnen två gånger per år.

”The legal obligation is too complex for an average SME” – konstaterar branschföreningen för små och medelstora företag i Europa UEAPME i ett brev till ECHA och Kommissionen. De yrkar på att artikel 33 ses över, då det i praktiken är omöjligt att efterleva den om man inte gör omfattande kemiska analyser. Idag skickas det runt ”Reach-certifikat” som i många fall bara är en pappersprodukt utan faktiskt innehåll enligt UEAPME.

Länk till brevet >>

Källa: Aktuell Hållbarhet Direkt