Ny punktskatt drabbar vissa storköksapparater

Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067) träder ikraft den 1 april. Skattskyldighet inträder efter utgången av juni 2017.

 

Vilka produkter omfattas?

Det är alltid varans KN-nummer som bestämmer skatteplikten och inte varans tänkta eller faktiska användningsområde. Även varor som inte är avsedda att användas enbart i hemmiljö ska beskattas om de tillhör dessa KN-nummer:

 • 841810 Kombinerade kyl- och frysskåp med…
 • 841830 Frysboxar med en rymd av…
 • 841840 Frysskåp med en rymd av…
 • 851650 Mikrovågsugnar
 • Många fler KN-nr som inte är relevanta för vår bransch.

 

Skattesats

Huvudregeln är att en vara beläggs med full skatt och det är enbart om den skattskyldige kan visa att skatten ska vara lägre som en lägre skatt tas ut.

 • För skattepliktig vara relevant för vår bransch ska skatt betalas med 8 kronor per kg av den skattepliktiga varans nettovikt.
 • Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 320 kronor per skattepliktig vara, vilket innebär att varor >40 kg når maxtaket.
 • Reglerna för rätt till avdrag för skatt finns i §§ 5-7 och hänvisar till bilagan till lagen med lista över additivt eller reaktivt tillsatta brom-, klor- och fosforföreningar.

 

Vem är skattskyldig?

§ 8 Skattskyldig enligt denna lag är den som

 1. godkänts som lagerhållare...
 2. i annat fall än som avses i 1
 • a) yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, eller
 • b) från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor.

§ 10 Som lagerhållare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt
 • a) tillverka skattepliktiga varor,
 • b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
 • c) importera skattepliktiga varor från tredjeland, eller
 • d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, och...

(Detta är en mekanism för att senarelägga betalning av skatten till ett ögonblick närmare det slutliga försäljningsstället och därmed förhindra att något led måste lägga ute med pengarna).

 

Vad kan BFS göra?

 • Lagen är antagen och börjar gälla. Således måste företagen uppfylla lagens krav
 • Kartlägga och följa upp hur skatten ”slår” på storköksapparater
 • Se över konsekvenser för tillverkare, importörer, distributörer, kundledet?
 • Bevaka Skatteverkets arbete med vägledning
 • Samverka med andra organisationer i ansträngningarna att minska skattens skadeverkningar
 • Bidra med fakta till kommande översyn av lagen
 • etc.

 

Lagen finns att hämta här >>

Här finns en BFS-presentation som sammanfattar informationen om den nya punktskatten och mer om bakgrunden till den nya lagstiftningen >>