Kommissionen: Maskindirektivet - ev. behov av förenkling

Europeiska kommissionen har utvärderat maskindirektivet som en del i arbetet med Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT). Orgalime - verkstadsindustrins europeiska branschorganisation - har tagit del av kommissionens rapport och publicerat ett position paper. Orgalime menar att maskindirektivet fungerar bra och att det därför är lämpligt att inte genomföra några omfattande ändringar i direktivet.

Läs mer på Orgalimes webbsida.