MSB-remiss: Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) förslag till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Kansliet kommer att besvara remissen och behöver dina synpunkter senast den 4 september.

Remissförslaget finns på MSBs webbplats >>