HUI Research: Kemikalieskatten når inte målen

Den 1 juli 2017 infördes den s.k. kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kr per produkt (exkl moms). ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) har låtit HUI Research utreda de ekonomiska konsekvenserna av kemikalieskatten på elektronikvaror. Resultatet pekar på att skatten driver försäljning och arbetstillfällen utomlands samtidigt som den skapar en administrativ börda för svenska företag. Under året som gått sedan skatten infördes har försäljningen av elektronikvaror i Sverige minskat samtidigt som svenskarnas köp i utlandet ökar.

Rapportens slutsatser är bl.a. att de statsfinansiella effekterna av kemikalieskatten överlag torde vara en besvikelse. Nettoeffekten på de offentliga finanserna kan i värsta fall vara negativ, främst till följd av uteblivna momsintäkter, bolagsskatt och ökad myndighetsadministration. I slutändan ställs i analysen osäkra miljöeffekter mot kända och betydligt högre kostnader för konsumenter och företag. Den samhällsekonomiska kostnaden summeras till miljardbelopp. Sammantaget indikerar analysen att kemikalieskatten är svår att försvara i sin nuvarande form om utgångspunkten är nyttomaximering eller ekonomisk effektivitet.

Läs rapporten Utvärdering av kemikalieskatten