Upphandling: Förenklingsutredningens betänkande

Regeringen remitterar nu Förenklingsutredningens betänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44). Betänkandet innehåller förslag om enklare regler för upphandlingar under tröskelvärdena och ändrade regler för överprövningar. Remissinstanserna ska inkomma med svar senast den 1 februari 2019.

Läs mer på regeringens webbplats.