Återvinning

BFS vägledning: Återvinningsgrad, återvinningsbar, förnybar etc.

BFS har sammanställt en vägledning vars syfte är att råda bot på begreppsförvirring och bringa reda i terminologin som företagen stöter på t.ex. i kontakt med kunder. Medlemsföretagen rekommenderas att med stöd av vägledningen be kund, som t.ex. ställer krav på “produktens återvinningsgrad”, att förtydliga vad som egentligen efterfrågas. Annars riskerar frågan att tolkas olika och svaren att redovisas på helt olika sätt och därmed bli ojämförbara. Som utgångspunkt bör de definitioner som används i relevant lagstiftning tillämpas.

Konflikt kring hantering av restaurangbranschens spillfett

Hotell- och restaurangbranschen sätter sig emot Stockholms stad som hävdar sin rätt att ta hand om spillfetter. Branschen menar att det är ett slöseri både för skattebetalare och miljö. Enligt Naturvårdsverkets vägledning ska spillfetter inte betraktas som hushållsavfall, men Stockholms stad menar att fetterna ska klassas som vanligt hushållsavfall och att kommunen därmed har monopol på att hämta och omhänderta dem.