Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor som arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling eller hot och våld. För stor arbetsbelastning kan medföra att anställda tar risker som att lyfta tungt eller att använda arbetsverktyg på ett felaktigt sätt.

Arbetsmiljöverket: Granskning av hotell, restaurang m.fl. för hållbart arbetsliv

Många ingångsjobb för unga finns inom hotell, restaurang och detaljhandel. Arbetsmiljöverket ska nu granska branschernas förebyggande arbetsmiljöarbete så att arbetsgivarna förstår riskerna med att alla, från unga arbetstagare till äldre, drabbas av sjukdomar och olyckor. Målet är ett hållbart arbetsliv för alla.

Arbetsmiljöverket: Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Genom att du anmäler en produkt upplyser du Arbetsmiljöverket om att det kan finnas brister hos produkten. Arbetsmiljöverket gör marknadskontroll av maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl. tryckbärande anordningar m.m. för yrkesmässigt bruk. Syftet med marknadskontroll är att produkter ska vara säkra och uppfylla de europeiska och nationella reglerna. Även tillverkare kan använda formuläret för att göra en konkurrentanmälan.

Arbetsmiljöverket: Nya sanktionsavgifter för alla maskiner den 15 juni

Tillverkare av alla slags maskiner kan tvingas betala sanktionsavgifter. Detta gäller allt från handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin. Ändrade regler innebär sanktionsavgifter för krav på bruksanvisning för alla maskiner och krav på Försäkran om överensstämmelse. Syftet är sund konkurrens och säkra maskiner.

AV-remiss om maskinföreskrifter: BFS-yttrande

BFS har lämnat synpunkter på Arbetsmiljöverkets (AV) förslag till ändring i föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3). Förslaget innebär en skärpning vad gäller sanktionsavgifter bl.a. för att motverka osund konkurrens. BFS är positiva till principen, men trycker på vikten av en väl fungerande tillsyn om ändringen ska få avsedd effekt.