Energi

BELOK: Workshop om energieffektiva storkök

BELOK inbjuder till workshop om energieffektiva storkök - en verklig fallstudie på ett sjukhuskök, den 23-24 oktober i Karlskrona. Vid tidigare workshops så har vi fått veta vilka krav som kan ställas för att få energieffektiva storkök. Detta tillfälle kommer att ägnas åt att bjuda in leverantörer för att presentera sina energieffektiva produkter & system. Vi är konkreta och använder ett verkligt och tänkt case, Centralköket på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

BELOK: Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation

Många lokalfastighetsägare har någon typ av storkök i sina lokaler och har upplevt att fettavskiljning är mycket viktig för fungerande värmeåtervinning. En förstudie har gjorts av BELOK och syftet var att undersöka vilka lösningar för fettavskiljning och/eller värmeåtervinning i storkök som finns på marknaden, hur de fungerar i praktiken och att undersöka eventuellt behov av utveckling på området. BELOKs rapport ger en överblick över de olika teknikerna för fettavskiljning i storkök samt hur fastighetsägarna upplever de olika teknikerna.

Upphandlingsmyndigheten: Uppdaterade LCC-kalkyler

Med nya kalkyler för miljömässig och ekonomiskt hållbar upphandling vill Upphandlingsmyndigheten göra det enklare och mer tilltalande att utvärdera livscykelkostnader vid upphandling. De uppdaterade LCC-kalkylerna som myndigheten tagit fram har ett nytt utseende med tydligare kalkylblad, utförliga instruktioner, en resultatsida samt ett svarsformulär för anbudsgivarna. Dessutom har verktygen kompletterats med en beräkning av klimatpåverkan, baserat på produktens energianvändning.