Gasutrustning

EU-kommissionen: Lista över harmoniserade standarder - anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

Kommissionen har publicerat ett meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Där offentliggörs titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering.

MSB: Föreskrifter om gasapparater upphävs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelar att Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater upphör att gälla den 21 april. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (gasapparatdirektivet) ska tillämpas fullt ut från den 21 april 2018.  

Förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen: Tolkning

Europeiska kommissionen har publicerat frågor och svar till förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Det finns också ett dokument från kommissionen om övergången från det gamla direktivet till den nya förordningen. Även branschorganisationen Orgalime har gjort en guide om tolkningen av den nya förordningen.