Kemikalieinspektionen

RoHS-direktivet: Ändringar införda i KemIs föreskrifter

De senaste ändringarna i EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2019:2) om ändring i grundföreskriften KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna finns i 9 kap. 3 § och gäller undantag från föreskrifterna.

KemI: Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier i varor

Kemikalieinspektionen har genomfört ett tillsynsprojekt för att kontrollera att företag ger information om innehåll av vissa farliga ämnen i varor. Det visade sig att många företag inte känner till skyldigheten att lämna information - i det här fallet till konsumenter. Informationsskyldigheten gäller dock även företag som säljer till yrkesmässigt verksamma kunder. Detta gäller om produkten innehåller “särskilt farliga ämnen” som finns på EU:s kandidatförteckning till Reach-förordningen. Det kan gälla t.ex. bly, ftalater och kortkedjiga klorparaffiner.

EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

EU:s medlemsländer har vid en omröstning i EU:s Reach-kommitté röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater, s.k. mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla är ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.

KemI: Förslag till begränsning av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

Kemikalieinspektionen föreslår att mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) ska begränsas i elektrisk och elektronisk utrustning. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och en del av ämnena verkar uppfylla kriterierna för att vara persistenta, bioackumulerande och toxiska. KemI har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om att införa begränsningen inom EUs RoHS-direktiv, som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön. Mellankedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bl.a. elektronik, främst i sladdar av PVC-plast i elektrisk och elektronisk utrustning.

KemI: Tillsynsprojekt - biocidbehandlade varor

Kemikalieinspektionen driver ett tillsynsprojekt för att kontrollera om företagen följer reglerna för biocidbehandlade varor. KemI kontrollerar att man har den märkning som krävs, såsom att den är på svenska, att den innehåller uppgift om det verksamma ämnet och att detta ämne är godkänt för denna användning. Nytt för i år är även att KemI analyserar en del av varorna på ett laboratorium, för att förvissa sig om att endast godkända biocider använts, samt för att i någon mån utröna om företagen har tillräckliga kunskaper om hur de varor de säljer har biocidbehandlats, eftersom de ska kunna redovisa detta om en konsument ställer frågor om det.

KemI överväger att föreslå en begräsning av mellankedjiga klorparaffiner

KemI överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bl.a. elektronik, främst i kablar av PVC-plast. KemI undersöker nu om det är lämpligt att föreslå en begränsning av MCCP i EUs RoHS-direktiv.