Kemikalier

Regeringen: Kemikalieskatten höjs

Regeringen har idag den 10 april presenterat sin vårändringsbudget för riksdagen. Där föreslås höjda miljöskatter för att finansiera andra satsningar. Bland dessa miljöskatter ligger förslaget om höjning av den s.k. kemikalieskatten (d.v.s. skatt på elektriska och elektroniska produkter) kvar, trots att berörda remissinstanser i den nyligen genomförda remissomgången “sågar” förslaget.

KemI: Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier i varor

Kemikalieinspektionen har genomfört ett tillsynsprojekt för att kontrollera att företag ger information om innehåll av vissa farliga ämnen i varor. Det visade sig att många företag inte känner till skyldigheten att lämna information - i det här fallet till konsumenter. Informationsskyldigheten gäller dock även företag som säljer till yrkesmässigt verksamma kunder. Detta gäller om produkten innehåller “särskilt farliga ämnen” som finns på EU:s kandidatförteckning till Reach-förordningen. Det kan gälla t.ex. bly, ftalater och kortkedjiga klorparaffiner.

KTF Utbildning: Afterwork-seminarium om mikroplast

Kansliets gemensamma utbildningsportal KTF Utbildning arrangerar ett afterwork-seminarium den 23 april kl. 15-18, då KTF och IKEM tillsammans reder ut ECHA:s förslag till begränsning av mikroplaster. Eventuellt skulle det förslag till reglering av mikroplaster som den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA föreslår kunna påverka också ett och annat BFS-företag.

EU-länderna har röstat ja till förbud mot mjukgörande ftalater i varor

EU:s medlemsländer har vid en omröstning i EU:s Reach-kommitté röstat igenom ett förslag från EU-kommissionen om att förbjuda fyra ftalater, s.k. mjukgörare, i varor. Det exakta datumet för när förbudet börjar gälla är ännu inte fastställt, men det blir i mitten av 2020.

Aksab Kemi AB döms för lagstridig och otillbörlig marknadsföring

I april 2015 stämde IIH (genom servicebolaget KTF Organisation AB) Aksab Kemi Sverige AB i dåvarande Marknadsdomstolen. Företaget tillverkar, marknadsför och säljer tvätt- och rengöringsprodukter framför allt till professionella aktörer, såsom restauranger och storkök inom såväl privat som offentlig sektor. Stämningen mot Aksab Kemi AB rörde främst felaktigt märkta produkter och felaktiga säkerhetsdatablad. Den 14 augusti 2017 föll domen i Patent- och marknadsdomstolen (f.d. Marknadsdomstolen) och IIH/KTF vann på samtliga punkter.

EU-samarbete om mobil-app med information om farliga kemikalier i varor

Myndigheter och organisationer från 13 EU-länder ska tillsammans utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Från Sverige medverkar Kemikalieinspektionen och Sveriges Konsumenter i samarbetsprojektet.

KemI överväger att föreslå en begräsning av mellankedjiga klorparaffiner

KemI överväger ett förslag om att begränsa användningen av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik i EU. Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bl.a. elektronik, främst i kablar av PVC-plast. KemI undersöker nu om det är lämpligt att föreslå en begränsning av MCCP i EUs RoHS-direktiv.

KemI: Remissförslag om EU-försäkran och CE-märkning

Kemikalieinspektionen har skickat ut en remiss med förslag till ändringar i KIFS 2008:2 om kemiska produkter. Bestämmelserna motsvarande 5 kap. 39-49 §§ flyttas till 9 kap. Elektrisk och elektronisk utrustning. Den ändring som görs gäller EU-försäkran (förslagets 9 kap. 5 § samt bilaga 6). En mindre ändring föreslås i paragrafen som gäller CE-märkning.

Säljer du rengöringsprodukter och anlitar legotillverkare?

Tillhandahåller du som BFS-medlem rengöringsprodukter anpassade för skötseln av den maskinella utrustningen? Kanske anlitar du legotillverkare för dessa produkter? Se då till att företaget du anlitar verkligen besitter den kompetens som krävs för att leva upp till det krävande regelverk som gäller för kemiska produkter, t.ex. beträffande produktmärkning och säkerhetsdatablad! Ett sätt är att anlita företag som är anslutna till BFS' systerorganisation IIH.

Biocidbehandlade varor: Datum för nya regler närmar sig

Efter den 1 mars 2017 får biocidbehandlade varor bara vara behandlade med verksamma ämnen som är tillåtna inom EU. Om din vara innehåller ett verksamt ämne som inte är tillåtet kan du ansöka om att få det godkänt. Om du ansöker före den 1 september 2016 gäller övergångsregler som gör att du kan fortsätta använda ämnet i din vara medan det utvärderas i EU:s granskningsprogram.