Kylmedier

Naturvårdsverket: Uppdaterad information om fluorerade växthusgaser

Naturvårdsverket har nyligen uppdaterat sin information om fluorerade växthusgaser: Vägledning, lagstiftning, begrepp och bakgrund. Från och med den 1 januari 2020 ska användning av fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 2 500 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer vara förbjuden.

EUs genomförandeförordning om bl.a. kylutrustning som fylls på med fluorkolväten

I sommar har publicerats kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/879 om fastställande, i enlighet med förordning (EU) nr 517/2014, av närmare bestämmelser för försäkran om överensstämmelse när kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som fyllts på med fluorkolväten släpps ut på marknaden och om kontroll av en oberoende revisor.