MSB

MSB: Föreskrifter om gasapparater upphävs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelar att Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater upphör att gälla den 21 april. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (gasapparatdirektivet) ska tillämpas fullt ut från den 21 april 2018.  

MSB-remiss: Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare

MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) förslag till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosolbehållare som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.