REACH

KemI: Många företag känner inte till regler om farliga kemikalier i varor

Kemikalieinspektionen har genomfört ett tillsynsprojekt för att kontrollera att företag ger information om innehåll av vissa farliga ämnen i varor. Det visade sig att många företag inte känner till skyldigheten att lämna information - i det här fallet till konsumenter. Informationsskyldigheten gäller dock även företag som säljer till yrkesmässigt verksamma kunder. Detta gäller om produkten innehåller “särskilt farliga ämnen” som finns på EU:s kandidatförteckning till Reach-förordningen. Det kan gälla t.ex. bly, ftalater och kortkedjiga klorparaffiner.

Kommissionen: Förbud mot fyra mjukgörande ftalater i varor/elektriska produkter

Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor fr.o.m. den 8 juli 2020. Förbudet finns i EUs kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP. Från den 22 juli 2019 regleras de fyra ftalaterna också enligt RoHS-direktivet, som gäller elektriska och elektroniska produkter.

Stöd till BFS-medlemmar att uppfylla kraven för varor i kemikalielagstiftningen Reach

Kemikalielagstiftningen Reach ställer krav, inte bara på kemiska produkter, utan också på kemiskt innehåll i varor. Det betyder att även BFS-företagen, med sin storköksutrustning, måste leva upp till kraven. Om en vara eller någon av komponenterna innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen (Artikel 33 i Reach-förordningen) ska leverantören lämna information om detta till mottagaren så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Det här är inte helt lätt, varför BFS-kansliet har hjälpmedel för medlemmarna för att underlätta för dem att leva upp till lagkravet. En lathund och en brevmall för detta ändamål är nu uppdaterade.