Skatt

Riksdagen: Kemikalieskatten (elektronikskatten) höjs

Den 18 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för 2019. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag till lagändringar som påverkar statens inkomster. Det innebär att den s.k. Kemikalieskatten höjs. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2019. Kemikalieskatten är alltså den skatt som gäller “kemikalier i viss elektronik”, där olyckligtvis viss utrustning för storkök drabbas.

Regeringen: Kemikalieskatten höjs

Regeringen har idag den 10 april presenterat sin vårändringsbudget för riksdagen. Där föreslås höjda miljöskatter för att finansiera andra satsningar. Bland dessa miljöskatter ligger förslaget om höjning av den s.k. kemikalieskatten (d.v.s. skatt på elektriska och elektroniska produkter) kvar, trots att berörda remissinstanser i den nyligen genomförda remissomgången “sågar” förslaget.

Finansdepartementets remiss: Höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring, men också höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. BFS finns med som remissinstans med möjlighet att lämna synpunkter redan senast den 6 mars.

HUI Research: Kemikalieskatten når inte målen

Den 1 juli 2017 infördes den s.k. kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kr per produkt (exkl moms). ElektronikBranschen, Svensk Handel och EHL (vitvarubranschen) har låtit HUI Research utreda de ekonomiska konsekvenserna av kemikalieskatten på elektronikvaror. Resultatet pekar på att skatten driver försäljning och arbetstillfällen utomlands samtidigt som den skapar en administrativ börda för svenska företag. Under året som gått sedan skatten infördes har försäljningen av elektronikvaror i Sverige minskat samtidigt som svenskarnas köp i utlandet ökar.

Ny punktskatt drabbar vissa storköksapparater

Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067) träder ikraft den 1 april. Skattskyldighet inträder efter utgången av juni 2017. Det är alltid varans KN-nummer som bestämmer skatteplikten och inte varans tänkta eller faktiska användningsområde. Även varor som inte är avsedda att användas enbart i hemmiljö ska beskattas om de tillhör vissa KN-nummer, t.ex. 841810 Kombinerade kyl- och frysskåp. För skattepliktig vara relevant för vår bransch ska skatt betalas med 8 kronor per kg av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 320 kronor per skattepliktig vara. Skattskyldig är tillverkare, importör och kan även vara återförsäljare.