Standarder

EU-kommissionen: Lista över harmoniserade standarder - anordningar för förbränning av gasformiga bränslen

Kommissionen har publicerat ett meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/142/EG om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen. Där offentliggörs titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering.

Svensk Elstandard: Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen

Svensk Elstandard fastställde för några år sedan en standard som svensk standard (SS-EN 50581) med rubriken "Teknisk dokumentation för bedömning av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen". Standarden specificerar, som titeln anger, den tekniska dokumentation som du som tillverkare behöver samla in för att deklarera överensstämmelse med gällande ämnesbegränsningar enligt RoHS-direktivet och kan alltså vara en hjälp för BFS-företag att strukturera sitt arbete.