WEEE och RoHS

RoHS-direktivet: Ändringar införda i KemIs föreskrifter

De senaste ändringarna i EUs RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) har införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2019:2) om ändring i grundföreskriften KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringarna finns i 9 kap. 3 § och gäller undantag från föreskrifterna.

Kommissionen: Förbud mot fyra mjukgörande ftalater i varor/elektriska produkter

Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor fr.o.m. den 8 juli 2020. Förbudet finns i EUs kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP. Från den 22 juli 2019 regleras de fyra ftalaterna också enligt RoHS-direktivet, som gäller elektriska och elektroniska produkter.

KemI: Förslag till begränsning av mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

Kemikalieinspektionen föreslår att mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) ska begränsas i elektrisk och elektronisk utrustning. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och en del av ämnena verkar uppfylla kriterierna för att vara persistenta, bioackumulerande och toxiska. KemI har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om att införa begränsningen inom EUs RoHS-direktiv, som syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön. Mellankedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bl.a. elektronik, främst i sladdar av PVC-plast i elektrisk och elektronisk utrustning.

Kommissionen: Implementeringsförordning på gång avseende registrering och rapportering enligt WEEE-direktivet

Europeiska kommissionen arbetar med en förordning gällande implementering av registrering och rapportering av elektrisk och elektronisk utrustning. Syftet är att skapa ett harmoniserat system i Europa för att minska administrationen för företag som verkar på hela EU-marknaden eller i flera medlemsländer.

KemI: Remissförslag om EU-försäkran och CE-märkning

Kemikalieinspektionen har skickat ut en remiss med förslag till ändringar i KIFS 2008:2 om kemiska produkter. Bestämmelserna motsvarande 5 kap. 39-49 §§ flyttas till 9 kap. Elektrisk och elektronisk utrustning. Den ändring som görs gäller EU-försäkran (förslagets 9 kap. 5 § samt bilaga 6). En mindre ändring föreslås i paragrafen som gäller CE-märkning.

SNV: Uppdaterad information om producentansvar

Naturvårdsverket har under sommaren uppdaterat sin webbplats om EE- och batteriregistret och publicerat en ny vägledning om producentansvar för elutrustning. På webbplatsen finns nyheter t.ex om avgift för tillsyn (information om detta har tidigare publicerats i BFS' nyhetsrulle för medlemmar). Den nya vägledningen reder ut begreppen om skyldigheter för företag i olika roller. Observera att "producent" inte bara betyder tillverkare! Därför behöver naturvårdsverkets information läsas av alla BFS-medlemmar.