Upphandling

Finansdepartementet: Nationell upphandlingsstrategi

Som ett led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen tagit fram en nationell upphandlingsstrategi. Den innehåller tips och råd om hur upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga inköp. Målet är att få fler myndigheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet.

Upphandlingsmyndigheten: Uppdaterade LCC-kalkyler

Med nya kalkyler för miljömässig och ekonomiskt hållbar upphandling vill Upphandlingsmyndigheten göra det enklare och mer tilltalande att utvärdera livscykelkostnader vid upphandling. De uppdaterade LCC-kalkylerna som myndigheten tagit fram har ett nytt utseende med tydligare kalkylblad, utförliga instruktioner, en resultatsida samt ett svarsformulär för anbudsgivarna. Dessutom har verktygen kompletterats med en beräkning av klimatpåverkan, baserat på produktens energianvändning.