Krav för medlemskap i BFS ger trygghet för användare och kunder

BFS är föreningen för tillverkare och importörer av apparater, utrustning och inredningar till storkök i Sverige.

Till ordinarie medlem må styrelsen anta företag som till någon del bedriver verksamhet enligt ovan med sund ekonomisk grund och

  • där företaget varit verksamt på denna marknad i minst 3 år eller
  • där ägaren har dokumenterad branscherfarenhet om minst 3 år.

Till associerad medlem kan styrelsen anta företag som levererar apparater, utrustning och inredning till storkök - och som inte till någon del tillverkar eller importerar apparater, utrustning och inredning till storkök - eller företag som på annat sätt har väsentlig anknytning till branschen såsom leverantörer av råvaror, service eller konsultverksamhet. Allt under förutsättning att företaget har en sund ekonomisk grund och

  • där företaget varit verksamt på denna marknad i minst 3 år eller
  • där ägaren har dokumenterad branscherfarenhet om minst 3 år.

Associerad medlem har inte rösträtt vid sammanträde och kan inte väljas till styrelsen.

Som medlem i BFS förbinder sig företaget att följa svensk lagstiftning på de områden som berör företagets verksamhet och produkter. Företaget åtar sig också att arbeta efter de branschrekommendationer som utarbetats inom branschföreningen.

För att ytterligare stärka seriositeten i branschen har BFS utarbetat etiska regler samt en uppförandekod.