Finansdepartementet föreslår höjd skatt på kemikalier i viss elektronik: BFS har lämnat yttrande

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller bl.a. höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019. I skälen till förslaget framgår att “Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö”.

BFS finns med som remissinstans och har den 6 mars lämnat sitt yttrande, där vi avstyrker finansdepartementets förslag om höjd kemikalieskatt/elektronikskatt. Det är några få företag i vår bransch och några få produkttyper avsedda för storkök som drabbas av skatten, trots att det inte varit lagstiftarnas avsikt. Vi konstaterar att skatt på storköksutrustning inte leder till att tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö minskar. Skatten, som är viktbaserad, innebär att den berörda storköksutrustningen drabbas av maximal skatt, trots att produkterna till allra största delen består av högvärdiga material med hög återvinningsgrad och endast någon procent utgörs av elkomponenter.

BFS stöder dock en utveckling där farliga flamskyddsmedel ersätts med mindre farliga. Det arbetet sker genom företagens substitutionsarbete och genom gällande EU-lagstiftning, främst Reach-förordningen och RoHS-direktivet.

BFS’ remissyttrande kan läsas här

Här finns alla inlämnade remissyttranden

Promemorian finns på Finansdepartementets webbplats