Finansdepartementets remiss: Höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller fossila bränslen i kraftvärmeverk och gruvnäring, men också höjd skatt på kemikalier i viss elektronik.

Förslaget innebär i korthet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för “vitvaror” och 160 kr/kg för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 augusti 2019.

BFS finns med som remissinstans med möjlighet att lämna synpunkter redan senast den 6 mars. Här blir det viktigt att framhålla konsekvenser för vår professionella bransch, där några få företag och några få produkttyper drabbas, trots att det inte varit lagstiftarnas avsikt. I skälen till förslaget framgår att “Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö”. Vi kan konstatera att berörda företag i vår bransch får en oproportionerligt tung administrativ börda. Viktigt är också att peka på hur branschen på annat sätt arbetar för att minska eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter av branschens produkter och att en rad andra lagstiftningar på EU-nivå fångar upp produkternas miljö- och hälsoaspekter. Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik är en uteslutande nationell lag.

Kansliet kommer att förbereda ett remissyttrande, som medlemsföretagen får tillfälle att kommentera dagarna innan “deadline”. Observera den korta remisstiden!

Promemorian finns på Finansdepartementets webbplats