EUs genomförandeförordning om bl.a. kylutrustning som fylls på med fluorkolväten

I sommar har publicerats kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/879 om fastställande, i enlighet med förordning (EU) nr 517/2014, av närmare bestämmelser för försäkran om överensstämmelse när kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som fyllts på med fluorkolväten släpps ut på marknaden och om kontroll av en oberoende revisor.

Enligt artikel 14.2 i förordning (EU) nr 517/2014 tillåt utsläppande på marknaden av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som fyllts på med fluorkolväten, om de fluorkolväten som finns i utrustningen redovisas inom det kvotsystem som avses i kapitel IV i den förordningen. När tillverkare och importörer av utrustning släpper ut redan påfylld utrustning på marknaden ska de se till att överensstämmelsen med det kravet är fullständigt dokumenterad och upprätta en försäkran om överensstämmelse i detta avseende.

Genomförandeförordningen kan hämtas här >>