Reach: Fyra nya ämnen på kandidatlistan

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echas medlemsstatskommitté har identifierat ytterligare fyra kemiska ämnen som särskilt farliga. Ämnena läggs till på EU:s så kallade kandidatförteckning i januari. Kemiska ämnen som står med på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach. De kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. De fyra ämnen som nu förs upp på listan är:

  •  Bisfenol A (4,4-isopropylidendifenol). Ämnet förs upp på listan på förslag från Frankrike på grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper.
  •  Det högfluorerade ämnet PFDA (perfluordekansyra) och dess natrium- och ammoniumsalter. PFDA förs upp på kandidatlistan på förslag från Sverige eftersom det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt.
  •  4-HPBL (4-heptylfenol) på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön. Förslaget om att lägga till ämnet på listan har förts fram av Österrike.
  •  PTAP (4-tert-pentylfenol) som föreslagits av Tyskland, på grund av hormonstörande egenskaper i miljön.

Läs mer på ECHAs webbplats >>

Läs på KemIs webbplats om de krav som ämnen på kandidatlistan medför, t.ex. när det gäller varor >>