KemI: Aktuell info om RoHS

Kemikalieinspektionen informerar om vad som pågår på EU-nivå beträffande RoHS-direktivet (2011/65/EU):

  • Den 22 juli 2019 blir fyra nya ämnen begränsade. Då gäller haltgräns på 0,1 vikt % av ftalaterna DEHP, BBP, DBP och DIBP.

  • Juli 2019 träder RoHS ikraft för den sista produktkategorin - 11. All övrig elektrisk och elektronisk utrustning.

  • Studier om potentiellt nya ämnen i RoHS pågår. Följande ämnen utvärderas för en eventuell framtida begränsning: Diantimontrioxid, Tetrabromobisfenol A (TBBPA), Indiumfosfid, Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP), Beryllium, Nickelsulfat, Nickelsulfamat, Koboltdiklorid, Koboltsulfat. Eventuellt uppdateras listan med ytterligare prioriterade ämnen. Mer information finns här.

  • En översyn av RoHS-direktivet pågår från 4:e kvartal 2018 till 2021. Offentligt samråd planeras våren 2019. Mer information finns här.

  • För den intresserade finns agendor och minnesanteckningar från EUs expertgruppsmöten här.

På BFS’ webbplats hittar du länkar till KemIs och EUs information om RoHS under Medlemssidor - se länkar till viktig lagstiftning.