MSB: Föreskrifter om gasapparater upphävs

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelar att Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater upphör att gälla den 21 april.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 av den 9 mars 2016 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (gasapparatdirektivet) ska tillämpas fullt ut från den 21 april 2018.  

MSB har därför beslutat att upphäva Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:6) om gasapparater, eftersom föreskrifterna implementerar huvuddelen av gasapparatdirektivet i svensk rätt, vilket upphävs genom EU-förordningen.

Det som reglerats av direktivet och SÄIFS 2000:6 finns nu reglerat i EU-förordningen.

Läs mer på MSBs webbplats